Реклама / Ads
Frognews
4| 7213 |30.10.2014

Петричани сезират Цацаров за далаверите на кмета Вельо Илиев

.
Подписка срещу кмета на Петрич Вельо Илиев направиха хиляди жители. Тя бе инициирана от Сдружението на строителите в града. В нея се съдържат сигнали за действията на кметската управа. Тя бе изпратена до главния прокурор на Републиката Сотир Цацаров с копие до Окръжна прокуратура - Благоевград.

В документа се съдържат сигнални писма около начина на провеждане на обществени поръчки в града и системното нарушаване на процедурата в полза на обръч от фирми около кметството в града, съобщава struma.com.

 

Ето документът, изпратен до Сотир Цацаров.


Със сигнал от група общински съветници при Община Петрич, главния прокурор на Република България е сезиран с искане за извършване на проверка относно следното:

І. Доклад № ДИ 1 БЛ 0001/16. 01. 2012г., изготвен от финансови инспектори към Агенцията за държавна финансова инспекция, във връзка с извършена проверка за законосъобразност, свързана с получаването, разходването и отчитането на предоставените от Централния бюджет на Община Петрич средства в периода 2006г. - 2011г., съгласно Наредба № 17 от 26. 09. 2000г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните и Наредба № 1 от 08. 01. 2007г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите установява:

1/ На първо място - за периода от 01. 01. 2006г. до 30. 09. 2011г. община Петрич е получила от ЦБ общо 1 128 877, 00 лева за изплащане на фактически извършени разходи от Община Петрич за лекарства и лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. За същия период от време Община Петрич действително е изплатила за посочените цели сума в размер на 1 102 086, 97 лева, но от тази сума, при спазване на реда предвиден в посочените по-горе наредби, са изплатени средства само в размер на 417, 47 лева. Тъй като разликата на получената от централния бюджет сума в размер на 1 128 459, 53 лева е изплатена при неспазване на нормативните изисквания, подлежи на възстановяване от Община Петрич в ЦБ, ведно с дължимата законна лихва за забава. Под неспазване на „нормативните изисквания” се има предвид не само липса на договори подписани с аптеките, от които правоимащите лица получават лекарствата си, а и по-груби нарушения на установените правила, като например – изплатени суми без да има наличие на рецепта, от която за се установи стойността на закупуваните лекарства и имената на правоимащото лице, повторно фактуриране на рецепти / стр. 8, абзац 1-ви от доклада/.

По смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, Община Петрич представлява организация от публичния сектор, а Кметът на Община Петрич инж. Вельо Илиев, като ръководител на публична организация, на основание текстове от същия закон е отговорен за планирането, управлението и отчитането на публични средства при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. С бездействието си Кмета на Община Петрич не е създал необходимия ред и контрол при изплащане на получените от ЦБ целеви средства в размер на 1 128 459, 53 лева за лекарства и лекарствени продукти на правоимащи лица по нормативно предвидения ред, в резултат на което същите не са изразходвани за целта, за която са предоставени. С бездействието си Кмета на Община Петрич е нанесъл сериозни материални щети на Общината и на нейната финансова стабилност. До настоящия момент няма лица, както от общинската администрация, а също и такива, на които са изплащани незаконсъобразно отпуснатите от ЦБ средства, от които да е била потърсена отговорност било то гражданска или наказателна. Това поведение на Кмета на Община Петрич говори само по себе си, че той съвсем съзнателно и целесъобразно е участвал в незаконното изплащане на описаните по-горе средства.

2. На второ място, в доклада се сочи, че за ревизирания период, Кмета Вельо Илиев в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП не е провеждал открити конкурси по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и не е провеждал конкурси по реда ЗОП за предоставените в периода от 2006 до 2011г. лекарства и лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, а е бил длъжен да го стори / стр. 11, стр. 17, стр. 24, стр. 25, стр. 33, стр. 43 от доклада/. По свое лично усмотрение той е предпочитал да работи с точно определена аптека и съзнателно е пренебрегнал изискванията на закона, а видно от възраженията му срещу така изготвения доклад, инж. Вельо Илиев си е позволил дори да тълкува и прилага нормативните актове по начин, по който да облагодетелства точно определени лица, в случая „Фарма – Петра” ЕАД, на която единствено Община Петрич заплаща лекарствата и лекарствените продукти за ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. С оглед така описаното смятаме, че Кмета на Община Петрич инж. Вельо Илиев е превишил правата си, с цел набавяне на облага в полза на „Фарма – Петра” ЕАД. Последствията за Община Петрич са сериозни – връщане в ЦБ на незаконосъобразно изразходвани от държавния бюджет милиони левове.

ІІ. Доклад № ДИ 1 БЛ 0003/08. 07. 2013г., изготвен от финансови инспектори към Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с извършена финансова инспекция за периода от 2005г. до 2011г. на еднолично акционерно дружество „ФАРМА – ПЕТРА” в ликвидация/, регистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 101018486 и чийто едноличен собственик на капитала е Община Петрич, е изготвен след проверка на счетоводните записвания отразяващи доставки на лекарствени продукти на дружеството. Докладът установява, че за периода от 2007г. до 2011г. без наличие на фактури, в счетоводните записвания на проверяваното дружество са отразени фиктивни задължения към доставчици в размер на 1 187 391 лева. За посочения период, с оглед отчитане пред Общински съвет при Община Петрич на завишени финансови резултати от дейността на дружеството без наличие на първични документи са осчетоводени фиктивни приходи от дейността на „ФАРМА – ПЕТРА” ЕАД в размер на 463 658 лева. При направена равносметка на движението на средствата в касата на дружеството е установено, че по счетоводни данни наличността в касата, в лева към 31. 12. 2011г. е 739, 49 лева, а следващата се по първични документи наличност към същата дата е 470 886, 26 лева. Изводите на финансовата инспекция сочи на преднамерено невярно и неточно представяне на факти, които съгласно Пар 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ, са индикатор за измама.

Наказуемо е поведението на изпълнителния директор на „ФАРМА – ПЕТРА” АД г-жа Силвия Димитрова Тренева, наказуемо е поведението и на лицата, осчетоводявали проверяваните посочени по-горе доставки, както и на лицата заприходявали фиктивно получена стока. Наказуемо е обаче и поведението на Кмета на Община Петрич, тъй като той представлява едноличния собственик на капитала на „ФАРМА – ПЕТРА” ЕАД, а този собственик е Община Петрич. С нехайното си поведение Кмета на Община Петрич е допуснал извършването на посочените измамни сделки. Видно от текста на чл. 13, ал. 1 и чл. 15, ал. 7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Петрич върху общинската част от капитала на търговски дружества на Кмета на Общината е предоставено оперативното управление и контрола на едноличните търговски дружества с общинско участие; Кметът на Общината е и този, който осъществява контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет от страна на едноличните дружества с общинско участие и уведомява Общински съвет в случай на неизпълнение. Видно от цитираните разпоредби, Кметът е този, който е длъжен да контролира дейността на дружествата с общинско участие, но в настоящия случай той не го е строил, не е изпълнил нормативно определените му задължения, с цел облагодетелстване на лицата които са имали пряк контрол върху дейността на дружеството. Интересен е и фактът, че след представения доклад в деловодството на Община Петрич, няма данни за потърсена отговорност от лицата управлявали и представлявали „ФАРМА – ПЕТРА” ЕАД, както и от лицата осчетоводявали фиктивните сделки и зачислявали неполучена стока. Това поведение на Кмета на Община Петрич потвърждава твърденията, изложени по-горе.

ІІІ. На 16. 06. 2000г., Кмета на Община Петрич, инж. Вельо Илиев внася предложение до Общински съвет Петрич, в което сочи, че по предложение на ръководството на ФК „Беласица” АД предлага Община Петрич да стане акционер в ПФК „Беласица” АД като апортира в капитала на дружеството следните общински имоти, а именно: 1/ ресторант „Яворите” представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ от 1 432 кв. м. до регулацията на гр. Петрич, находяща с в имот с пл. № 2520 по кадастралния план на гр. Петрич ведно с прилежаща земя, която е с обща площ от 4 200 кв. м., и 2/ Парцел ІІ, кв. 98 по плана на гр. Петрич, отреден за пазар с площ от 6 315 кв. м., ведно с построените в парцела микропазар – масивна едноетажна сграда с площ от 500 кв. м., павилион паянтов склад за везни с площ от 16 кв. м., павилион паянтов склад за везни с площ от 16 кв. м., павилион паянтов търговски с площ от 27 кв. м., дървена будка за охрана с площ от 2 кв. м.

Със свое решение Общински съвет – гр. Петрич приема предложението на Кмета и дава съгласие Община Петрич да придобие 26 500 акции от капитала на ПФК Беласица АД при упоменатите по-горе условия и се възлага на Кмета на Община Петрич да извърши необходимите действия по изпълнение на решението на Общински съвет, при съблюдаване интересите и обществените потребности на общината.

С Решение № 3414/29. 08. 2000г. Благоевградски окръжен съд е вписал направените промени по партидата на ПФК Беласица АД, а именно придобиването на 26 500 акции, всяка на стойност от по 1 (един) лев, от капитала на футболния клуб от страна на Община Петрич срещу апортиране на описаните по – горе недвижими имоти, чиято парична оценка определена по частно гр. дело № 953/2000г. на Окръжен съд Благоевград към датата на апорта е в размер общо на 289 100 лева.

Предвид изложените обстоятелства, в резултат на действията си Кмета на Община Петрич нарушавайки служебните си задължения е внесъл в ТД – ПФК „Беласица” АД недвижимо имущество, срещу което общината е получила за 26 500 акции, всяка с номинал от по 1 /един/ лева или 26 500 лева. Видно обаче от оценката, определена от оценители към Благоевградски окръжен съд, стойността на имотите възлиза на 289 100 лева. Действията на Кмета на Общината са извършени при нарушение на законовите разпоредби в резултат, на което е ощетил общината с хиляди левове. Още към датата на внасяне на предложението за закупуване на акции от ПФК Беласица АД срещу апортиране на посочените недвижими имоти в Общински съвет, Кмета на общината не е взел предвид няколко обстоятелства, с които е бил запознат и е бил длъжен да вземе предвид, а именно:

-по данни на общината балансовата стойност на ресторант „Яворите” към дата 16. 06. 2000г. възлиза на 122 501 лева, а на обект „Кооперативен пазар” – 56 961 лева;

-към дата 16. 06. 2000г. липсва акт за общинска собственост върху земята, на която е разположен Кооперативния пазар. Същата е била държавна собственост.

-към дата 16. 06. 2000г. във Върховен административен съд са водени дела относно обект „Кооперативен пазар”, като адм. дело № 6279/1999г. по описа на съда, в което дело страни са лицата на които е отказано да бъде възстановена собствеността и Община Петрич;

-към дата 16. 06. 2000г. обект „ЯВОРИТЕ” също е бил предмет на висящо дело пред Върховен административен съд със страни ЕТ”Лялев” и Община Петрич;

-предложението адресирано до Кмета на Общината от ръководството на ПФК „Беласица” АД е без никаква идентификация по отношение на авторите, предложението не е подписано.

Смятаме, че при така установените обстоятелства, Кметът на Община Петрич е извършил престъпление, като същият е осъществил състава на чл. 283а от НК, във вр. с чл. 282 от НК.

В резултат на подаден сигнал от страна на собствениците на описаните в тази част на сигнала недвижими имоти е образувана пр. пр. № 1313/2010г. на Районна прокуратура Петрич. Районният прокурор е категоричен, че са налице данни за извършено престъпление по чл. 283а от НК, във вр. с чл. 282 от НК и изпраща преписката по компетентност на Окръжна прокуратура – Благоевград. Окръжният прокурор обаче приема, че не са налице данни за извършено престъпление по текстовете на НК и отказва да образува наказателно производство. Заинтересованите лица не са обжалвали пред по-горестоящия орган. Убедени сме, че отказа за образуване на наказателно производство е продиктуван от причини, които нямат нищо общо с правото, а са продиктувани от външно влияние. Ето защо смятаме, че следва случая да се разгледа от прокуратура извън района на Благоевградска област.

ІV. В периода от 2005г. до 2010г. от страна на Сметната палата са извършвани одити, засягащи финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Петрич. В различните периоди проверките показват следните резултати:

1. Одитен доклад № 0060112105, приет с Решение на Сметната палата на 11. 09. 2006г. показва резултатите от извършения финансов одит на Община Петрич за периода от 01. 01. 2005г. до 31. 12. 2005г. Резултатите от проверката показват:

- че Общината приключва одитираната година с несъбрани вземания в размер общо на 698 352 лева Част от вземанията представляват неиздължени наеми в размер на 220 633лева, като се установява, че Кметът на Общината е предприел действия по събиране на неиздължени наеми чрез изпращане на уведомителни писма, даване на разрешения за разсрочването им и завеждане на искови молби за събиране по исков ред на вземания само в размер на 84 261 лева;

- че през одитирания период Община Петрич чрез Кмета инж. Вельо Илиев е избрала изпълнители на 15 обществени поръчки въз основа само на три ценови оферти и без провеждане на процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Установява се, че три от поръчките се отнасят до ремонт на една и съща инфраструктура на град Петрич, имат сходен предмет и възможност за едновременно изпълнение, но са обособени като самостоятелни поръчки /стр. 5, абзац 5 от доклада/.

С доклада са дадени изрични указания до инж. Вельо Илиев в качеството му на Кмет на Община Петрич /стр. 6 от доклада/, част от които указания налагат определяне на механизми за своевременно събиране на вземанията на общината и механизми, свързани провеждане на процедури по НВМОП, сключване на договори по наредбата и контрол върху изпълнението на тези договори.

2. Одитен доклад № 0060101608, приет с Решение № 103 на Сметната палата от 26. 05. 2009г. показва резултатите от извършения финансов одит на Община Петрич за периода от 01. 01. 2006г. до 30. 09. 2008г. Резултатите от проверката показват:

- че Общината приключва одитирания период с несъбрани вземания от местни данъци и такса за битови отпадъци общо в размер на 3 917 866 лева /стр. 6 от доклада/. Прави впечатление, че през така разглеждания период в Община Петрич не е прилагана предвидената в ДОПК процедура за принудително събиране на така посочените публични общински вземания, не са изпращани покани до длъжниците за доброволно изпълнение на задълженията им с характер на местни данъци и ТБО, не са извършвани ревизии по реда на ДОПК и не са предприемани действия за принудително събиране на неиздължените публични общински вземания. Липсата на инициатива от общинската администрация и неупражняването на текущ контрол при събирането на общинските вземания толерира посевместното неплащане на общинските задължения от страна на гражданите до настъпване на давностния срок за съответното задължение, което създава предпоставки за нарушаване на принципа за възстановимост на разходите регламентиран в чл. 8, ал. 1, т 1 от ЗМДТ.

- че Общината приключва одитирания период с несъбрани вземания от наеми на общински обекти общо в размер на 146 335 лева, отново поради липсата на контрол от страна общинска администрация и непредприемане на адекватни действия по принудителното им събиране.

С доклада отново са дадени изрични указания до инж. Вельо Илиев в качеството му на Кмет на Община Петрич, касаещи създаване на организация за принудително събиране на недоборите от местни данъци и такси по реда на чл. 163 от ДОПК, създаване на организация за предоставяне на справки за просрочени вземания. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за сметната палата, в срок до 3 /три/ месеца от получаване на доклада, Кмета на Общината е трябвало да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.

Липсват доказателства Кметът на Общината да е изпълнил това свое задължение.

3. Одитен доклад № 0200003711, издаден с Разпореждане № 205 от 20. 10. 2011 на Председателя на Сметната палата показва резултатите от извършения финансов одит на Община Петрич за периода от 01. 01. 2010г. до 31. 12. 2010г. Резултатите от проверката показват:

- че Общината приключва одитирания период с несъбрани вземания общо в размер на 5 491 903 лева, от които несъбран данък върху недвижимите имоти в размер на 341 312 лева, несъбран данък върху превозните средства в размер на 1 717 762 лева, такса за битови отпадъци в размер на 2 673 450 лева, патентен данък в размер на 28 645 лева и несъбрани вземания вземания от наеми в размер на 515 172 лева /стр. 11 от доклада/. Относно предприетите действия от страна на Община Петрич по събиране на посочените по-горе суми се установява, че същата не разполага с информация за задълженията с изтекли давностни срокове, както за размера на задълженията на отделните данъчно задължени лица и датата на тяхното възникване. Установява се също така, че от страна на общинска администрация не са прекратени договори за наем с наематели, които не заплащат наемната цена и разходите за консумативи повече от шест месеца, не са заведени дела срещу лица, които дължат суми за наеми, като в много от случаите давностните срокове са изтекли и събирането на сумите по съдебен ред е невъзможно, не са предприети действия за принудително освобождаване на жилища от некоректни наематели, сключени са нови договори с лица, които имат просрочени задължения за наеми /стр. 32 от доклада/, в нарушение на разпоредбите на ЗОС през периода 1997-1999г. са сключени договори и са отдадени под наем общински имоти без проведен търг, като към тези договори са сключвани анекси и наемателите продължават да ползват имотите през 2010г. /стр. 34 от доклада/. Извода на финансовите инспектори определя, че с проявеното бездействие от страна на общинска администрация, не са защитени финансовите интереси на общината и е създаден риск дължимите суми да не бъдат събрани, поради изтичане срока на давност за съответните задължения. Действия за принудително събиране на дължимите суми, които включват издаване на актове за установяване на задължения, покани за доброволно плащане и предаване на съдия изпълнител за принудително събиране на вземанията са предприети единствено към три лица, чийто задължения са възникнали съответно през 2000г., 2004г. и 2008г. /стр. 12 от доклада/.

- че от името на Община Петрич в качеството на възложител представлявана от Кмета инж. Вельо Илиев са сключени 14 граждански договора с физически лица, за извършване на различни дейности, като не е извършен предварителен контрол за законосъобразност преди подписване на договорите. Тези договори не са съгласувани с юрист и заместник – кмет, който отговаря за дейността, предмет на договора. Не се сочи в договорите основание за сключването им, липсва срок за изпълнение от страна на изпълнителя, не се посочва и форма за приемане на извършеното от страна на възложителя /стр. 19 от доклада/. Установява се, че с едно и също физическо лице са сключени 7 /седем/ договора за периода от 10. 05. 2010г. до 01. 11. 2010г., а възложената работа е „асфалтиране на уличната мрежа и общинската пътна мрежа”. Тази дейност не е присъща и не може да се извърши от физическо лице, което не разполага с необходимата техника. От горното следва, че управленските решения на Кмета на Общината във връзка със сключването на посочените граждански договори не гарантира защита на финансовите интереси на общината и създават реален риск от неточно изпълнение на възложеното.

- че през одитирания период от време Община Петрич в лицето на представляващия я Кмет инж. Вельо Илиев е обявила и провела обществени поръчки при нарушение на действащо законодателство – допуснато е при обявен критерий „икономически най-изгодна оферта” да се използва показател, ограничаващ необосновано участието на лица в процедурите; възложителят не е прекратил две от процедурите по НВМОП, в които е използван показател „общо време за транспортиране и полагане на асфалтова смес”, въпреки че същия е обявен от КЗК за недопустим и е довел до прекратяване на процедурата по ЗОП, открита от Кмета на Община Петрич през същия период; допуснато е идентични и/или сходни дейности да бъдат възложени по по-лек ред от изискващия се, с което е извършено заобикаляне на закона; установени са случаи при които не са проведени процедури или не е спазен друг приложим ред за възлагане, въпреки че са възникнали основания за това.

Отново от страна на финансовите инспектори към Община Петрич са предоставени препоръки за отстраняване на закононарушенията, но тези препоръки и до днес не са спазени.

Видно от така посочените финансови проверки, касаещи различни периоди от време, Кмета на Общината инж. Вельо Илиев съзнателно допуска извършването на незаконосъобразни действия и бездействия относно финансовата стабилност на общината. Въпреки изричните указания, давани от финансовите инспектори при всеки един доклад, отстраняване на порочните действия и бездействия няма. Видно от финансовите резултати на Общината, числото на несъбраните вземания нараства със всяка изминала година, а нарушенията в сферата на обществените поръчки и договорните отношения с външни лица се повтарят. Ето защо твърдим, че с поведението си Кмета на Общината умишлено цели финансовия разрив на Общината, а резултатът е налице – цифрите от докладите сами по себе си говорят.

V. На 13. 12. 2007г. между Община Петрич и „АВАЛОН” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 101144887, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „България” № 75, представлявано и управлявано /по настоящем/ от Емил Бориславов Трайков е подписан договор за продажба чрез публично оповестен конкурс за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели. Предмет на договора е УПИ ХХVІІІ, находящ се в кв. 53 по плана на гр. Петрич, целият с площ от 5 970 кв. м., при граници на имота: изток – ул. „Полковник Дрангов”, запад – УПИ ХХV, север – УПИ ХХVІІ, юг – УПИ ХХІХ, ведно с построената в него сграда с площ от 2 923 кв. м.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от договора, Купувачът са задължава да извърши инвестиции в обекта за срок до две години на стойност от 5 370 000 лева, съгласно оферта на Купувача. Тази оферта при поискване от Кмета на Общината не ни беше представена, не беше представена и от Купувача.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от договора, купувачът се задължава всяка година в срок до 31. 03. да изготвя и предоставя в Общината отчет за направените инвестиции. До настоящия момент, от страна на Кмета на Общината такива отчети при поискване не са ни представяни.

Очевидно е, че направените инвестиции не са съгласно приложението към договора, а са отчетени фиктивно със завишени разходи за ремонтни дейности.

Смятаме, че Кмета на Общината отново нехае за точното изпълнение на договора и отново не предприема действия по защитаване интересите на общината. Ето защо Ви молим да разпоредите проверка на действията на Кмета на Общината, касаещи контрола по спазване на посочения договор и да изисквате всички документи свързани с изпълнението на задълженията от страна купувача по Договор за продажба чрез публично оповестен конкурс за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, подписан на 13. 12. 2007г. между Община Петрич, представлявана от Кмета инж. Вельо Илиев от една страна като продавач и от друга като купувач от „АВАЛОН” ЕООД.

По сигнала е образувана преписка № 4093/2014 г на ВКП и пр. пр. № 1642/2014 година на Окръжна прокуратура-Благоевград.

- Със сигнално писмо, подадено от „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ„ ООД, със седалище и адрес на управление – Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1Б, представлявано от инж. Чавдар Узунов, главният прокурор на Република България е сезиран за следното :

Поискано е да бъде разпоредено извършване на конкретна проверка в Община Петрич по проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126. 601. 8107 /УПИ II, кв. 49/ по кадастралната карта на гр. Петрич, общ. Петрич в изпълнение на проект „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция с агроним „Sports for All“ по Програма на европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007 - 2013“. В сигнала се твърди следното :

„Универсал строй консулт“ – ООД закупи тръжни книжа и бе участник в откритата процедура. Изпълнението на поръчката бе възложено на Обединение „Спорт 2014“ ДДЗД, който участник предложи цена, неотговаряща на действителните разходи за реализиране на строителството на обекта. Прави впечатление, че на посочения участник се възлагат почти всички обществени поръчки, провеждани от Община Петрич. Решението на кмета на Община Петрич № 3/13. 02. 2014 год. за определяне на класираните участници в откритата процедура не бе обжалвано. Част от тръжната документация бе и комплексния инвестиционен работен проект, с който Община Петрич е спечелила финансирането по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-20013“ и по който проект всеки участник в процедурата изготви ценовото предложение. В хода на строителството на обекта, се оказва, че проектът, по който се проведе откритата процедура изцяло е променен, за да се достигне ниската цена предложена от спечелилия участник в процедурата.

Налице е манипулация от страна на възложителя, при изготвяне на документацията за провеждане на откритата процедура по възлагане на обществената поръчка и предприети впоследствия след сключването на договора с изпълнителя действия, изразяваща се в следното :

- Умишлено неточно предварително изчисляване на справедливите, разходоориентирано ценообразуване, представляващо стойността на предмета на откритата процедура за конкретния обект на обществена поръчка. В тази връзка е налице подвеждащо представяне на информацията относно обекта, който е предмет на възлагане, касаеща стойността на инвестиционния проект, което означава необоснованост на цената.

- недопустима промяна в предмета на обществената поръчка и количествата и видовете СМР свързани с нея и по конкретно на металните елементи на спортната зала, без да е съгласувана със съответните компетентни органи, включително и с финансиращия орган.

 

За допусканите нарушения при провеждане на обществените поръчки в Община Петрич и съмненията за корупция в строителния бранш е и декларацията « Сдружение на строителите в Община Петрич», подкрепена от политическите сили, която се прилага към сигнала.

По сигнала е образувана преписка в Окръжна прокуратура-Благоевград с вх. № 4182/14 от 02. 10. 2014 година.

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Цацаров иска имунитета на 8 депутата 17| 5015 |30.10.2014 . Татяна Дончева: Цацаров подпали чергата за КТБ 8| 4842 |26.10.2014 . Цацаров: Познавам Пеевски и Борисов, мога да чупя ръце 57| 8605 |19.10.2014 . Скандал! Сотир Цацаров обявява фалита на КТБ 49| 17523 |19.10.2014

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ